What has the author Hanqing Zhao written?

Hanqing Zhao has written:

'Song Liao hu pen jing xi chu ceng chen ji xue yan jiu' -- subject(s): Reservoir sedimentation, Sedimentation and deposition, Lake sediments