What has the author Hong Yin Xi written?

Hong Yin Xi has written:

'Jing ru Jianada'