What has the author Jiabao Wan written?

Jiabao Wan has written:

'Ri chu'

'Lei yu'

'Yuan ye'