What has the author John Williamson written?

John Williamson has written:

'Glastonbury Abbey' -- subject(s): Glastonbury Abbey