What has the author Joshua Eddings written?

Joshua Eddings has written:

'How the Internet works'