What has the author Lori Williamson written?

Lori Williamson has written:

'Florence Nightingale's Nursing Legacy'