What has the author Men Ding Xi written?

Men Ding Xi has written:

'Mo gong'