What has the author Xi Liu written?

Xi Liu has written:

'Sheng ya'

'Da dao \\'