What has the author Ming di Chen written?

Ming di Chen has written:

'Xi xi ai shen'