What has the author Shan Zheng written?

Shan Zheng has written:

'Deguo wu yan xia' -- subject(s): Social life and customs, Description and travel, Journeys