What has the author Shengliang Yang written?

Shengliang Yang has written:

'Dao jia yu Zhongguo si xiang shi lun' -- subject(s): Philosophy, Taoist, Taoism, Taoist Philosophy