What has the author Sordello da Goito written?

Sordello da Goito has written:

'Le poesie'