What has the author Thomas Galt Peyser written?

Thomas Galt Peyser has written:

'Reproducing utopia'