What has the author Tieke Xian written?

Tieke Xian has written:

'Xin xing fa zhong di wei xian fan' -- subject(s): Criminal Negligence, Criminal provisions, Crminal Negligence, Danger (Law), Negligence, Criminal, Negligence, Crminal