What has the author Xi Zhao written?

Xi Zhao has written:

'Shen sheng yu qin he' -- subject(s): Social life and customs, Qiang (Chinese people)