What has the author Xiaosheng Fang written?

Xiaosheng Fang has written:

'Jie fang Shanghai'