What has the author Yaoqian Fang written?

Yaoqian Fang has written:

'Fang Yaoqian shi xuan'