What has the author Zhiming Li written?

Zhiming Li has written:

'Zhuang zhen Taiwan' -- subject(s): Book design, Bookbinding, Book ornamentation, History