What is Loksatta leader Dr Jayaprakash Narayan surname?

Nagabhairava