What is list of all present governors of all states in India?

List of present governors of various states in India:

Andhra Pradesh: Shri E.S Lakshmi Narasimhan
Arunachal Pradesh: General (Rtd.) J.J. Singh
Assam: Shri Janaki Ballav Pattanaik
Bihar: Shri Devanand Konwar
Chhattisgarh: Shri Shekhar Dutt
Goa: Dr. Shivinder Singh Sidhu
Gujarat: Dr. Kamla Beniwal
Haryana: Shri Jagannath Pahadia
Himachal Pradesh: Smt. Urmila Singh
Jammu and Kashmir: Shri N. N. Vohra
Jharkhand: Shri M.O.H Farook
Karnataka: Shri H.R. Bhardwaj
Kerala: Shri R.S. Gavai
Madhya Pradesh: Shri Rameshwar Thakur
Maharashtra: Shri K. Shankarnarayan
Manipur: Shri Gurbachan Jagat
Meghalaya: Shri Ranjit Shekhar Mooshahary
Mizoram: Lt. Gen. (Retd.) M.M. Lakhera, PVSM,AVSM,VSM
Nagaland: Shri. Nikhil Kumar
Orissa: Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare
Punjab: Shri Shivraj Patil
Rajasthan: Smt. Prabha Rau
Sikkim: Shri Balmiki Prasad Singh
Tamil Nadu: Shri Surjit Singh Barnala
Tripura: Shri Dnyandeo Yashwantrao Patil
Uttar Pradesh: Shri B.L. Joshi
Uttarakhand: Smt. Margaret Alva
West Bengal: Shri M.K. Narayanan