What state border illois?

Missouri, Iowa, Wisconsin, Indiana, and Kentucky border Illinois