What two Mountain sysyems run across Anatolia?

the Pontic and Taurus Mountains