When was Elliott Portnoy born?

Elliott Portnoy was born in 1965.