When was Milton Keynes College created?

Milton Keynes College was created in 1982.