When was Seibu-Shinjuku Station created?

Seibu-Shinjuku Station was created in 1952.