Who overthrew porfirio diaz to control Mexico?

Francisco Madero was the person who overthrew porfirio Diaz