What would you like to do?

What is the meaning of bato balani?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

magnet
Thanks for the feedback!

Ang gilingang bato ni Edgar m Reyes?

Walang nakaaalam kung gaano na katanda ang gilingang bato. Ito'y nagisnan na naming magkakapatid. Ayon kay Ina, ito'y minana niya kay Impo, na minana rin naman daw ni Impo sa

What is the lyre notes of pusong bato?

Notes for the lyre hard to find for any song including Pusong Bato  because this is an unpopular instrument. One should instead look  for the piano notes and transcribe.

What is hasaang bato in english?

Hasaang bato is panghasa ng mga kutsilyo   hahhaha admin janlo...

What does the am mean?

In the morning

Panahon ng lumang bato?

Ito ang unang yugto sa pag-unlad ng kultura na tinawag na Panahon ng lumang Bato o Paleolithic Age.

Bato Balani Investigatory Project?

batubalani investigatory
In Uncategorized

What does batos mean?

follower/henchman
In Uncategorized

What is the lyre chords of pusong bato?

ti do re ti re so mi ti ri so me mi mi re mi re la do ti re so me (repeat for 3 times)