Is a hazardous waste always a hazardous material?

Yes, a hazardous waste is always a hazardous material, but a hazardous material is not always a hazardous waste.