Asked in Thomas Edison
Thomas Edison

What Was Thomas Edison?

Answer

User Avatar
Wiki User
11/15/2010

Thomas Edison was an inventor