answersLogoWhite

0

What does wo xiang ai mean?

Updated: 12/21/2022
User Avatar

Wiki User

13y ago

Best Answer

Chinese?

WO = ME or I

XIANG = WANT TO / WANT

AI = LOVE / LIKE

Hope This Helped

User Avatar

Wiki User

13y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What does wo xiang ai mean?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What are the ratings and certificates for Wo Ai Xiang Gang Xi Shang Jia Xi - 2012?

Wo Ai Xiang Gang Xi Shang Jia Xi - 2012 is rated/received certificates of: Hong Kong:IIA Singapore:PG13


What has the author Yurou written?

Yurou. has written: 'Qie ji jun xin' 'Ai wo bu ai' 'Xiang ai bu wan'


What does wo xiang ni in mean?

I miss you now


What is Wo Xiang Lei means?

is it Wo Xiang Ni? it means I miss you


What is mean wo ke ai?

I am cute


What actors and actresses appeared in Wo de mei li xiang chou - 2002?

The cast of Wo de mei li xiang chou - 2002 includes: Liya Ai Daniel Chan Hiu Tung as Jack Lin Cui as Qiang


What does ai mean in Chinese?

it means love. Wo Ai Ni would be i love you


Wo ye shi zhe you Xiang de?

Wo ye shi zhe you Xiang de


Wo ye shi de hen ai ni xiang jian ni wo zai shui Wu jiao. what does these Chinese phrases mean in English?

The intonations (yinping:1, yangping:2, shangsheng:3, qusheng:4) are very important in pinyin. Without them only a rough guess can be obtained. wo ye shi: so do I (?) hen ai ni: love you very much (?) xiang jian ni: want to see you (?) wo zai shui Wu jiao: I'm having a noon-time nap (?)


What does Wo IE Ni mean?

"I love you" in Mandarin Chinese. Actually It should be Wo Ai Ni


What does wo fei chang xiang ni mean in English?

It means "I miss you very much"


What does qin ai de wo xiang shui jiao mean in Chinese?

亲爱的, 我想睡觉。[qīn ài de, wǒ xiǎng shuì jiào] - Darling, I want to sleep.