What has the author Bufeng He written?

Bufeng He has written:

'Zhongguo Minguo jun shi shi' -- subject(s): History, History, Military, Military History, Military art and science