What has the author Hongxing written?

Hongxing. has written:

'Xin fu qi guan xi'