What has the author Xi Sha written?

Xi Sha has written:

'Bing shan ku nan'

'Shuang fei jie'