What religion is Gordon Brown?

Gordon Brown is dour Presbyterian Scot