When was Nikolaos Andriakopoulos born?

Nikolaos Andriakopoulos was born in 1878.