Can you litter box train a chiuauun?

If you mean "can you litterbox train a Chihuahua?", the answer is yes.