What is a Mediterranean country?

A Mediterranean country is a country that borders the Mediterranean Sea. The Mediterranean countries are:
 • Albania
 • Algeria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Egypt
 • France
 • Gibraltar
 • Greece
 • Israel
 • Italy
 • Lebanon
 • Lybia
 • Malta
 • Monaco
 • Montenegro
 • Morocco
 • Slovenia
 • Spain
 • Syria
 • Tunisia
 • Turkey