What is shuffling called in USA?

Shuffling is shuffling. ^_^'