What is the gas mileage on Mitsubishi Montero sport?

The Mitsubishi Montero Sport offers 16 miles to the gallon in the city. The Montero Sport also offers 21 miles to the gallon on the highway.