Asked in
Kansas

What states border Kansas and Oklahoma?

Answer

User Avatar
Wiki User
April 04, 2011 5:31AM

Nebraska,Colorado,Missouri,Arkansas,Texas,New Mexico:)