Which states make up the southwest?

Texas, Arizona, New Mexico, Oklahoma